Xã Bình Định (Kiến Xương) có 98 tổ dân cư tự quản. Đây là mô hình đã giúp địa phương củng cố và gắn kết cộng đồng dân cư, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thúc ...