Bấm vào đường dẫn để tải tài liệu: 2870-qd.signed1.pdfBao Cao Thuyet Minh Tong Hop - Kien Xuong.docdieu chinh quy hoach.pdfThong bao cong khai ĐC QH 2020.PDF