|
  • :
  • :

UBND huyện họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Vũ Quý - Vũ Trung

Chiều ngày 11/10, tại UBND xã Vũ Trung, UBND huyện tổ chức cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Vũ Quý - Vũ Trung, đoạn từ đường tỉnh 458 đến nhà văn hoá thôn 9, xã Vũ Trung, theo hình thức hợp đồng xây dựng - ...

Năm 2021 toàn huyện phấn đấu Tổng giá trị sản xuất tăng từ 10,9% trở lên

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021-2025 và tình hình, kết quả thực hiện đến nay UBND huyện đã xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế ...

Năm 2020 giá trị ngành xây dựng của huyện đạt 2.261,6 tỷ đồng, tăng 9,57% so với cùng kỳ

Năm 2020 giá trị ngành xây dựng của huyện đạt 2.261,6 tỷ đồng, tăng 9,57% so với cùng kỳ. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 4 dự án bao gồm việc cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bồi đi Thượng Hiền; Cải ...