Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 20 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
KẾ HOẠCH tuyên truyền việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Kiến Xương giai đoạn 2023 - 2025 UBND huyện Kiến Xương Trưởng Ban tuyên giáo kiêm Trưởng tiểu ban: Nguyễn Văn Đạt 21/02/2024
ĐỀ ÁN tóm tắt đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Huyện Kiến Xương đối với các xã: Vũ Bình, Vũ Thắng, Vũ Hoà UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 31/01/2024
ĐỀ ÁN sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 31/01/2024
ĐỀ ÁN tóm tắt đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn Huyện Kiến Xương đối với các xã: Đình Phùng, Nam Cao, Thượng Hiền UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 31/01/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 27/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích lịch sử cơ sở Xứ ủy Bắc Kỳ năm 1930 (Nhà đồng chí Phạm Quang Lịch), xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 16/01/2024
V/v chuyển tài liệu Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 Sở xây dựng KT Giám đốc, Phó giám đốc sở xây dựng: Phạm Dũng 19/12/2023