1.Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện

Ông: Đỗ Việt Hùng, Chức vụ: Chánh Văn phòng,

Điện Thoại: 0987609113

Ông: Nguyễn Minh Vượng, Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng,

Điện Thoại: 0972091181

Ông: Phùng Vũ Nam - Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

2. Vị trí chức năng nhiệm vụ

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND và UBND; tham mưu cho chủ tịch UBND về chỉ đạo điều hành của chủ tịch UBND, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện , chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên muôn thuộc UBND huyện, giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ trên biển, văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

Văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của văn phòng UBND tỉnh.