I)Cơ cấu tổ chức:

1)Bà: Bùi Thị Tho, Phó Giám đốc trung tâm,

Điện thoại: 02273513410

2 ) Bà: Lã Văn Du , Phó Giám đốc trung tâm,

II)Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

1)Vị trí chức năng

  1. Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế có thu trực thuốc UBND huyện, chịu sự quản lý toàn diện của chủ tịch UBND huyện, sự quản lý chuyên môn , nghiệp vụ của Giám đốc Sở y tế Thái Bình và sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của các trung tâm thuộc hệ thống dự phòng, các trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh và một số đơn vị chuyên môn khác có liên quan.
  2. Trung tâm y tế huyện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở , có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.
  3. Trung tâm y tế huyện có chức năng triển khai thự hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện

2) Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch do UBND huyện và sở y tế giao và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, thành phố trình chủ tịch huyện phê duyệt

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau

a) Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, phống chống tai nạn thương tích, quản lý sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông sức khỏe theo phân cấp và quy định của pháp luật .

b) Quản lý, chỉ đạo hoạt động của trạm y tế xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn huyện, hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các cơ sở y tế khác trên địa bàn .

c) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ được giao cho bán bộ y tế xã, thị trấn nhân viên y tế thôn và các cán bộ khác có liên quan.

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực liên quan

đ) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được UBND huyện và  sở y tế phân công

e) Tổ chức triển khai các dịch vụ y tế dự phòng theo quy định của nhà  nước và các nhiệm vụ được UBND huyện và sở y tế giao

g) Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo quy định;

h) Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm y tế theo quy định của pháp luật

 i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do chủ tịch UBND huyện và giám đốc sở y tế giao.