Điện thoại: 0227 3821 229.     

         Email: ttvhttkienxuong@gmail.com

I) Cơ cấu tổ chức:

1) Ông: Hoàng Văn Khanh , Chức vụ: Quyền giám đốc

2) Ông: Nguyễn Đức Hạnh, Chức vụ:  Phó giám đốc

3) Ông: Bùi Minh Đài , Chức vụ:  Phó giám đốc

II- Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Chức năng:

Trung tâm VHTT  huyện Kiến Xương là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND huyện quản lí với chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

 - Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện Kiến Xương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-  Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

-  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện giao.