STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Hoàng Xuân Hồng

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Giám đốc 

 

0983742279

2

Nguyễn Hữu Điệp

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Phó giám đốc

  

3

Phạm Xuân Thuận

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Phó giám đốc

  

4

Trần Kim Tuyến

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Nhân viên

  

5

Nguyễn Thị Phương Dung

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

 Viên chức

  

6

Đặng Xuân Quỳnh

Trung tâm phát triển quỹ đất và

 Viên chức

  

7

Đinh Thị Thắm

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

  

8

Trần Xuân Trang

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

  

9

Đặng Nguyên Định

TTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức