I. Cơ cấu tổ chức:

1) Ông: Trần Kim Tuyến, chức vụ Giám đốc, Điện thoại:  0918.856.626

2. Ông: Vũ Quốc Nam, Chức vụ: Phó giám đốc

- Điện thoại:  0987.679.786            

    Emai: Vuhoannam@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

          Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp huyện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.

          2. Nhiệm vụ:

     - Quản lý quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã được phê duyệt; lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kĩ thuật chung cho các cum công nghiệp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; xây dựng Điều lệ quản lý hoạt động cho từng cụm công nghiệp trình Uỷ ban nhân cấp huyện phê duyệt.

          - Vận động đầu tư, tiếp nhận dự án đầu tư, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; đầu mối trong việc hướng dẫn giúp các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, quy hoạch, bố trí ngành nghề; phối hợp bàn giao trong công tác giải phóng mặt bằng. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dựa án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

    Làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật chung trong các cụm công nghiệp do ngân sách các cấp đầu tư khi không có doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng; tổ chức quản lý hoạt động các cụm công nghiệp theo quy định pháp luật về đầu tư cụm công nghiệp và quy chế quản lý của từng cụm công nghiệp.

          - Thu phí hạ tầng theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phí trong các cụm công nghiệp để phục vụ cho việc quản lí, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng kĩ thật phục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

          - Đầu mối trong việc giới thiệu giúp các doanh nghiệp, tuyển dụng lao động; đầu mối liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đình công, lãn công trong cụm công nghiệp.

          - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, của tỉnh và các chính quyền cấp xã có cụm công nghiệp trong việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của các doanh nghiệp theo quy định; quản lý lao động, an toàn lao động, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các chính sách, pháp luật của nhà nước; giải quyết các tranh chấp trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

          - Theo dõi, giám sát việc thực hiện thi công xây dựng các công trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đúng thiết kế được duyệt; đôn đốc nhà đầu tư xây dựng đúng tiến độ.

          - Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Tham gia ý kiến về các Hồ sơ trình duyệt đầu tư của Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân về dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong cụm công nghiệp.

          - Thực hiện chế độ báo cáo định kì với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Sở Công Thương, các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.