1.Cơ cấu tổ chức

Ông: Nguyễn Kiên Cường , Chức vụ:  Chánh Thanh Tra - Điện thoại : 0972969099

Ông: Vũ Tiến Dũng, Chức vụ: Phó Chánh thanh tra  - Điện thoại: 0903411262

2.Vị trí chức năng nhiệm vụ

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu lại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra huyện có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo , quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện mà trực tiếp là chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn nghiệp vụ của thanh tra tỉnh.