Điện thoại: 02273.821.301

Email: phongnoivukienxuong@gmail.com

I) Cơ cấu tổ chức:

       1) Nguyễn Xuân Vương – Trưởng phòng – Điện thoại: 0915443277

2) Nguyễn Văn Quỳnh – Phó trưởng phòng – Điện thoại: 0977847899

II) Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

1) Vị trí chức năng:

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Kiến Xương, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo, thanh niên và công tác thi đua khen thưởng.

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

2) Nhiệm vụ:

*) Nhiệm vụ chung:

- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ Nội vụ.

- Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác Nội vụ, kế hoạch về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ cho công tác Nội vụ.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn với Chủ tịch UBND huyện, Sở Nội vụ.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác Nội vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

*) Các nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác:

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo sự phân công của UBND huyện và hướng dẫn của UBND tỉnh.

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, ban và UBND xã, thị trấn trên địa bàn.

- Trình UBND huyện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện theo hướng dẫn của tỉnh.

- Giúp UBND huyện theo dõi, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc nhằm đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan chuyên môn và phát huy hiệu lực của chính quyền cơ sở.

- Giúp UBND huyện quản lý công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ cơ sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Trình UBND huyện đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND huyện trình HĐND huyện thông qua trước khi trình cấp trên xem xét, quyết định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính huyện.

- Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định, nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh và của huyện đề ra.

- Thường trực, tổng hợp và xử lý các nội dung về công tác thi đua khen thưởng của huyện.

-Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác tôn giáo của huyện theo quy định.