I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nguyễn Minh Vượng

Chức vụ: Trưởng phòng - Điện thoại: 0983.316.136

2. Phan Cao Phất 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Điện thoại: 0986.155.847

3. Đoàn Anh Tuấn

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng - Điện thoại: 0985.082.838

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng:

- Phòng Lao động- Thương binh và xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định; chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án chương trình trong lĩnh vực lao động; người có công và xã hội; cải cách hành chính; xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý được giao;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoach, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực Lao động. người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao;

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới;

Cụ thể:

- Xây dựng trình UBND huyện phương hướng, nhiệm vụ công tác Lao động - Thương binh & Xã hội trên địa bàn và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chế độ về lĩnh vực lao động, nghĩa vụ lao động công ích và chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người và gia đình có công với cách mạng; người tàn tật, trẻ mồ côi, người già yếu không có người thân chăm sóc, các nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

- Quản lý, chỉ đạo các cơ sở sự nghiệp Lao động - Thương binh & Xã hội trên địa bàn gồm: nhà bảo trợ xã hội, đơn vị dạy nghề, dịch vụ việc làm, cơ sở sản xuất của thương binh và người tàn tật, các cơ sở giáo dục, chữa trị, cai nghiện ma tuý, mại dâm (nếu có);

- Quản lý các nguồn kinh phí về lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội của huyện theo quy định.

- Quản lý các nghĩa trang liệt sỹ và các công trình bia ghi công liệt sỹ ở cấp huyện;

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội bằng các hình thức: chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, động viên thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

- Phối hợp, chỉ đạo thực hiện chương trình phòng chống các tệ nạn xã hội như mại dâm, nghiện ma tuý.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra trên địa bàn về việc chấp hành pháp luật, chính sách thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội.

- Xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội.

- Phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ bà mẹ trẻ em, bình đẳng giới trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch để xây dựng kế hoạch tài chính cho công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ trẻ em, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em theo đúng mục đích.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện giám sát, kiểm tra các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội địa phương về thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.