Điện thoại cơ quan: 02273.821.522; Email: Hoichuthapdokienxuong@gmail.com

          I) Cơ cấu tổ chức:

1) Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch Hội - Điện thoại: 0987560325

Email: Trangvanubkx@gmail.com

2) Trần Thị Loan – Phó chủ tịch Hội – Điện thoại: 01222337666

Email: Tranloankx87@gmail.com

        I) Vị trí,  chức năng nhiệm vụ

1) Vị trí chức năng
- Hội là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện hoạt động nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
- Mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
- Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hội là nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.
2) Nhiệm vụ của Hội
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo.
- Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ để cứu trợ và hỗ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro đột xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.