Điện thoại: 02273.821.368

Website: kienxuong.thaibinh.gov.vn

Email: truyethanhthkx@gmail.com

I) Cơ cấu tổ chức:

1) Đỗ Đình Hùng - Trưởng Đài - Điện thoại: 0912075433

2) Trương Văn Hưởng –  Phó trưởng đài – Điện thoại: 02273.510.989

Email: truongthuyhuong73@gmail.com

2) Vũ Xuân Đông - Phó trưởng đài - Điện thoại 0985136037

Email: vudongcpt@gmail.com

II) Chức năng nhiệm vụ

1) Vị trí chức năng:

1. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

1) Nhiệm vụ quyền hạn:

1. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, dự án phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của huyện liên quan đến Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền thanh trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến … tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Thực hiện các tác phẩm báo chí phản ánh các hoạt động tại địa phương, cộng tác, đăng tải, phát sóng trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và các cơ quan báo chí khác.

 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn.

7. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức.

9. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

11.  Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.