Điện thoại: 02273.821.862

I) Cơ cấu tổ chức:

1) Ông: Vũ Quốc Nam – Giám đốc - Điện thoại: 0987679786

2) Ông: Nguyễn Hữ Điệp - Phó ban 

II) Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

1) Vị trí chức năng:

+ Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được UBND huyện giao;

+ Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

2) Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Lập kế hoạch dự án, Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ thực hiện dự án khác;

+ Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng;

+ Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân, các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình;

+ Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư;

+ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn bảo vệ môi trường;